ĐĂNG KÝ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NỘI BỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH BẬC B1
(TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3/6 THEO KHUNG NĂNG LỰC BẬC 6 CỦA BỘ GD-ĐT)

Kích thước tệp tải lên tối đa: 12 MB
Kích thước tệp tải lên tối đa: 12 MB

Mức lệ phí thi: 5.200.000 đồng.

Nộp trực tiếp tại Khoa Quốc tế - Đại học Huế, 04 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, TP Huế

Học viên xuất file đăng ký và gửi bản cứng về Khoa Quốc tế - Đại học Huế, bao gồm:
- Đơn đăng ký;
- 03 Ảnh 3x4;
- CMND (bản công chứng);
- Thẻ học viên cao học (bản công chứng).