TRA CỨU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NỘI BỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH BẬC B1
(TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3/6 THEO KHUNG NĂNG LỰC BẬC 6 CỦA BỘ GD-ĐT)

Không có kết quả nào được tìm thấy.
Họ tên
Ngày sinh
Ngày thi
Điểm nghe
Điểm nói
Điểm đọc
Điểm viết
Tổng điểm
Số hiệu
Ngày in
Số vào sổ